bip logo 240x300

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

W związku z informacją oraz zdjęciami otrzymanymi z instalacji komunalnej, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w związku z odpadami, które są przez mieszkańców zbierane w pojemniku do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” zwraca się do mieszkańców aby odpady biodegradowalne były zbierane w pojemnikach luzem, bez opakowań wykonanych np. z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z załączonymi poniżej zdjęciami, w przypadku gdy podczas weryfikacji dostarczonych odpadów przez instalację komunalną, w transporcie odpadów biodegradowalnych znajdą się odpady inne niż biodegradowalne (np. opakowania z tworzyw) to całość zostaje zaklasyfikowana pod innym kodem odpadów, co w konsekwencji wiążę się z wyższymi opłatami za zagospodarowanie. Wyższa opłata przedkłada się na wyższe koszty systemu gospodarowania odpadami, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają właściciele nieruchomości.

1   2
3 BIO1

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.05.2020 r. biuro Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie będzie otwarte i nastąpi bezpośrednia obsługa mieszkańców. Kontakt z pracownikami Związku będzie możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym/emailowym (tel. 62 722-66-32, 510-941-311, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) celem uzgodnienie terminu wizyty.

Usprawni to załatwienie sprawy oraz zapewni Państwa bezpieczny pobyt.

Jednocześnie przypominamy, iż wiele spraw można zainicjować online. Wystarczy skorzystać z e-usługi (ePuap) dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

W przypadku biur terenowych Związku należy przed wizytą bezpośrednio kontaktować się z pracownikami:

 • Cieszków – tel. 533-914-072, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kobylin – tel. 533-914-939, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sulmierzyce – tel. 533-914-073, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zduny – tel. 533-914-429, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

Wszystkich klientów Związku prosimy o zachowanie minimum 1,5m odstępu od innych osób, zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekowanie rąk środkiem dostępnym w siedzibie Związku.


 

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii?

W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” przekazuje niezbędne informację dot. postępowania z odpadami w czasie epidemii.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE TAKIE JAK:

 • środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
  Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika//worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ

 • Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 • Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (CHORE LUB PODEJRZANE O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ)

 • Należy odczekać 72 godziny od zamknięcia od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • Osoba przebywająca w izolacji powinna, w miarę możliwości, spryskać worek z odpadami preparatem wirusobójczym;
 • Nie należy zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności, nie należy też go zgniatać;
 • Po zapełnieniu worka, należy go związać i wystawić worek z pomieszczenia, w którym się przebywa, aby ktoś inny mógł wyrzucić go do śmietnika;
 • Osoba, która wynosi odpady od osób przebywających w izolacji, powinna założyć rękawiczki. Worek należy włożyć do drugiego worka, zamknąć go szczelnie przy pomocy taśmy samoprzylepnej czy sznurka oraz oznaczyć go datą i godziną zamknięcia oraz dodatkowo literą C;
 • Worek z odpadami należy przenosić w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów;
 • Po wyrzuceniu odpadów należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce.
 • Inne odpady (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony/ meble) powinny być pozostawione w domu i przekazane doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja, a punkty te będą otwarte dla mieszkańców.

Zwracamy się z prośba do mieszkańców budynków wielorodzinnych, żeby zamykali klapy pojemników i kontenerów na odpady. Mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy gromadzą odpady w workach, prosimy o zabezpieczenie ich przed dostępem do nich osób postronnych oraz zwierząt.

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” jak i osoby zajmujące się bezpośrednią zbiórką odpadów nie posiadają informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym zastosowanie się do powyższym zaleceń w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo pracowników, którzy w sposób bezpośredni mają styczność z odpadami.

Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko  odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


 

W związku z pandemią koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na wniosek Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim, zwraca się prośbą aby na czas pandemii wszystkie frakcje odpadów (zmieszane i segregowane) z terenu gmin Cieszków oraz Sulmierzyce wystawiać do godz. 06:00 rano lub wieczorem w dniu poprzedzającym wywóz (a nie jak dotychczas do 07:00).


 

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" poniżej załącza link do strony www z informacjami jak zaleca się zbierać odpady w czasie pandemii:

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/jak-zbierac-odpady-w-czasie-pandemii,165648.html


 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (w związku ze skargą jednego z mieszkańców), poniżej dostępny jest ww. wyrok oddalający skargę (po kliknięciu w miniaturę dostępna jest cała treść)

wsa


 

W związku z pytaniami odnośnie Bazy Danych o Odpadach (BDO), Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż wszelkie formalności związane z wpisem do ww. rejestru prowadzą właściwe Urzędy Marszałkowskie. WIęcej informacji można uzyskać na stronach:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

https://odpady.net.pl/2019/12/03/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/


 

W związku z pytaniami mieszkańców dot. zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (zbieranych w pojemnikach koloru brązowego z oznaczeniem BIO) informujemy, iż w okresie tzw. „zimowym” (grudzień – marzec) istnieją dwie możliwości odnośnie postępowania z tymi odpadami tj.:

 • można je zagospodarować we własnym zakresie np. w przydomowym kompostowniku;
 • można je dostarczyć nieodpłatnie oraz w każdej ilości bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na jeden z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujących się na terenie Związku (w Krotoszynie, ul. Ceglarska 45 lub w Rzemiechowie 23, gm. Kobylin). Więcej informacji o ww. Punktach znajduje się w zakładce Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Bioodpady stanowią kilkadziesiąt procent całej masy odpadów komunalnych - poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć o kilkadziesiąt procent ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska. Kompostowanie to prosty, tani, szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu i jednoczesne zagospodarowanie własnych odpadów organicznych.

    W 2021 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy będą zagospodarowywać bioodpady w przydomowym kompostowniku otrzymają (po złożeniu odpowiednich dokumentów) zmniejszoną opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych.

      Więcej informacji o ww. obniżce będzie dostępnych w 2020 r.


INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podwyżką (od stycznia 2019 r.) ceny za zagospodarowanie m.in. odpadów komunalnych zmieszanych o ok. 39% (z 322,56 zł brutto na 449,28 zł brutto za każdą tonę odpadów) oraz biodegradowalnych o ok. 37% (zmiana od maja 2019 r., z 284,89 zł brutto na 389,88 zł za każdą tonę) w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do dostosowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości do kosztów ponoszonych na rzecz systemu gospodarki odpadami. W związku z tym, urealniono wysokość stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców.

uchwała nr VIII/32/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Nowe stawki obowiązywać będą od września 2019 r. (termin płatności 10.10.2019 r.).

Zmianę opłat wymusza strona wydatkowa systemu na który składają się m.in.:

 • wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej:

WYSOKOŚĆ OPŁATY MARSZAŁKOWSKIEJ (ZA 1 MG/ZŁ) -
odpady o kodzie 19 12 12/20 03 01

2017

2018

2019

2020

 

120,76 zł

140,00 zł

170,00 zł

270,00 zł

 
 • wzrost cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach, który ma związek z:
 1. obowiązkiem wpłaty tzw. zabezpieczenia roszczeń;
 2. wzrostem kosztów pracy;
 3. obowiązkiem prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 4. spadkiem cen ze sprzedaży surowców;
 5. spadkiem cen ze sprzedaży paliwa z odpadów;
 6. nowymi kosztotwórczymi wymaganiami dot. magazynowania odpadów;
 • brakiem spójnych i skutecznych przepisów dotyczących tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wszystkie ww. elementy składają się na wzrost kosztów całego systemu, co w konsekwencji przedkłada się na coraz wyższe opłaty ponoszone przez mieszkańców w Polsce.

Pomimo skutecznych działań podejmowanych przez Związek (m.in. wydzielenie nowej frakcji – popiołu oraz zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, która skutkowała wzrostem selektywnej zbiórki), które miały na celu zwiększenie masy odpadów zbieranych selektywnie oraz ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, w związku ze znaczącymi wzrostami cen za zagospodarowanie odpadów, zmiana wysokości w opłatach ponoszonymi przez mieszkańców stała się konieczna.


 

W związku ze zbiórką odpadów komunalnych ulegających biodegradacji od miesiąca kwietnia 2019 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuję, jak prawidłowo segregować ww. odpady:

odpady biodegradowalne


 

Dodatkowe informacje