bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w dn. 12.05.2021 r. (środa) w Krotoszynie oraz 22.05.2021 r. (sobota) w Kobylinie będzie zorganizowana dodatkowa zbiórka elektroodpadów. Więcej informacji o znajdą Państwo na poniższych plakatach:

plakat ageko krotoszyn2  plakat ageko kobylin 

Dodatkowo załączamy wykaz sołectw z z miejscem zbiórki elektrośmieci dla mista i gminy Krotoszyn

plakat ageko krotoszyn2 kopia


 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych (osoby prywatne) w przypadku posiadania odpadów w postaci papieru i tektury o rozmiarach do 1m x 1 m, które nie mieszczą się w workach/pojemnikach (np. po sprzętach agd/rtv czy meblach) mogą je wystawiać związane w dniu odbioru odpadów przy krawędzi pasa drogowego razem z innymi odpadami. W przypadku odpadów tektury większych rozmiarów niż ww., prosimy przed datą odbioru odpadów o kontakt ze Związkiem (emailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie: 62 722-66-32, 510-941-311)


 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż 01.03.2021 r. Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" znajduje się również na fb logogdzie na bieżąco można śledzić wszelkie informacje.


 

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż od listopada 2020 r. obowiązują nowe stawki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, warsztaty, placówki edukacyjne itp - wszystkie podmioty, które opłatę uiszczały od w zależności od wielkości pojemnika i ilości opróżnień) poniższe stawki opłaty dotyczą jednokrotnego opróżnienia pojemnika i/lub worka (dotychczas opłatę ponosiło się tylko za pojemnik z odpadami zmieszanymi, niezależnie od ilości wystawionych pojemników/worków z odpadami segregowanymi - obecnie należy wskazać w deklaracji ilość wszystkich pojemników/worków służących do gromadzenia odpadów tj. na odpady zmieszane, papier, szkło i tworzywa). Jeśli z danej nieruchomości ma być odbierane np.6 worków na odpady segregowane oraz 1 pojemnik na zmieszane (łącznie na miesiąc) to wysokość opłaty stanowi sumę poszczególnych worków/pojemników (w tym przykładzie łącznie za 7 worków/pojemników). Poniżej aktualne stawki:

aktualne stawki opłat niezamieszkałe

W przypadku kiedy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie dopełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów, to stawka stanowi czterokrotność opłaty podstawowej (np. w przypadku pojemnika o poj. 120l będzie to 25,40 zł).

Pełna treść uchwały dostępna jest TUTAJ


 

 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji i zezwoleń na uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Transportowej 11 w Krotoszynie. W związku z powyższym, po uruchomieniu Punktu zostaną przedstawione dodatkowe informację dot. funkcjonowania PSZOK-u. Obecnie Punkt ten jest NIECZYNNY.

Punktem, na który mieszkańcy mogą dostarczać odpady jest ten położony w Rzemiechowie (gm. Kobylin) http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/punkty-selektywnego-zbierania-odpadowINFORMACJA DOT. ZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

W związku z prowadzaną akcją oznaczania pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych systemem RFID dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, placówki handlowe, gastronomiczne, hotele, placówki oświatowe, cmentarze warsztaty itp.), uprzejmie informujemy, iż właściciel nieruchomości winien udostępnić ww. pojemnik celem „oznaczenia go”. Działanie te polega na zamontowaniu w kołnierzu pojemnika niewielkiego transpondera (pojemniki posiadają fabryczny otwór dla takiego chipa, wobec czego nie ingeruje on w konstrukcję pojemnika). W transponderze zakodowane będą dane o wielkości pojemnika oraz ilości jego odbioru. Ma to na celu usprawnienie procesu weryfikacji ilości wystawianych i odbieranych pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, które uiszczają opłatę nie od mieszkańca a od wystawionego pojemnika.


INFORMACJA DOT. PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

Szanowni mieszkańcy,

w związku z szerokim zainteresowaniem właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w sprawie skorzystania ze zwolnienia (dla właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość informujemy, iż w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył o samodzielnym kompostowaniu odpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji posiadania kompostownika

- to w drodze decyzji, traci prawa do zwolnienia z części opłaty. Następuje to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym informujemy, iż będą prowadzone kontrole posiadania przydomowych kompostowników.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż planowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie miała miejsce w 2021 roku. Wcześniejsza, bezpośrednia zbiórka, która odbywała się dotychczas nieprzerwalnie raz do roku, będzie odbywać się obecnie raz na dwa lata. Tak jak w latach poprzednich na 10 dni przed odbiorem, właściciel nieruchomości otrzyma stosowną informację o terminie odbioru odpadów wraz z frakcjami, które będą bezpośrednio odbierane.


 

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD LISTOPADA 2020 R.

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż od listopada 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 29,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Nie ma również możliwości nieselektywnego zbierania odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości dwukrotności stawki, tj. 59,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w jest złożenie przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zawierającej oświadczenie dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Fakt posiadania kompostownika będzie przez pracowników Związku weryfikowany. 

Nowe stawki obowiązują od listopada 2020 r. (termin płatności 10.12.2020 r.).
O nowej wysokości opłaty właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni zawiadomieniem.


 

Szanowni mieszkańcy,

w związku z trwająca procedurą przetargową na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku, mającą na celu wybranie podmiotu świadczącego ww. usługi oraz obsługę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, informujemy, iż Punkt w Krotoszynie znajdujący się na ul. Ceglarskiej 45 od dnia 16.10.2020 r. będzie wyłączony z obsługi i zamknięty. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony nowy Punkt, o czym będziemy na bieżąco informować. Do tego czasu mieszkańcy Związku mogą korzystać z Punktu znajdującego się w Rzemiechowie (gm. Kobylin) na tym samych zasadach jak z Punktu w Krotoszynie. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ JUŻ POSORTOWANE. Z UWAGI NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ KORONAWIRUSA (COVID-19) SORTOWANIE ODPADÓW NA MIEJSCU I CZAS Z NIM ZWIĄZANY ZWIĘKSZA RYZYKO ZAKAŻEŃ DLA PRACOWNIKÓW PSZOK ORAZ OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH.


 

Dodatkowe informacje